Minskad forskning drabbar patienterna

forskning

Forskning är nödvändigt för att både förebygga ohälsa, behandla och bota sjukdomar. Därför är det med stor oro vi patienter (och andra aktörer) ser att satsningar på forskning och utveckling har minskat i Sverige.

Det är Forska!Sverige, en oberoende stiftelse som verkar för att förbättra villkoren för medicinsk forskning, som har släppt sin årliga lägesrapport om Sveriges satsningar på medicinsk forskning.

Samtidigt som de offentliga kostnaderna för hälso- och sjukvården ökar så minskar de kliniska läkemedelsprövningarna och de statliga investeringarna i forskning och utveckling.

Sjukvårdskostnaderna ökar

Orsakerna till de ökande kostnaderna för hälso- och sjukvården är många. Befolkningen har ökat, invånarna blir äldre nu än förr, fler är kroniskt sjuka och sjukvårdssystemet har inte följt med behoven med flera.

Enligt Forska!Sveriges lägesrapport så står kroniskt sjuka för 80% av kostnaderna. Varför är det så? Enligt oss på Patienthuset finns det två huvudförklaringar:

 1. Den kroniskt sjuka får vara sin egen koordinator och projektledare. Extra svårt blir det för de multisjuka.
 2. Systemet är uppbyggt kring att ta vårda en person enstaka gånger. För en kroniker eller en äldre multisjuk person får ofta hjälp med det mest akuta medans grundproblemet inte åtgärdas.

Patienter blir utan mediciner

Även om läkemedelsbolagen fortsätter att satsa och tillför en hel del till Sveriges BNP så finns det många oroväckande tecken, speciellt från en patients synvinkel. Ett tecken är att det blir svårare och svårare att få tag på vissa mediciner vilket kan bli ödesdigert om man har en sjukdom. År 2015 var det 97 personer per 100.000 invånare i Sverige som avled på grund av tillgång till vård.*1

Om Sverige inte satsar på forskning så är det inte attraktivt för företagen att satsa heller. En följd av det blir att vården inte får tillgång till nödvändiga läkemedel och produkter.

Sedan år 2014 har antal kliniska prövningar minskat med hälften.

Beroende av forskning

”- För att klara denna utmaning är hälso- och sjukvården i mycket hög grad beroende av att Sverige har en stark forskningsbas som kan bidra till att på ett mer effektivt sätt förebygga, diagnostisera och behandla sjukdomar. Det är därför allvarligt att de statliga investeringarna i forskning och utveckling fortsätter att minska i förhållande till BNP”, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare för Forska!Sverige.

– För varje krona som används till sjukvård investerar staten mindre än två öre på medicinsk forskning. Denna andel bör på sikt fördubblas. Det skulle gynna patienterna och vara samhällsekonomiskt lönsamt. Det skulle dessutom förbättra möjligheterna att behålla och attrahera företag att bedriva sin FoU-verksamhet i Sverige, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare för Forska!Sverige.

Detta krävs för att stärka Sveriges forskning

Men varför minskar då satsningarna på forskning och utveckling?

Nätverket ”Agenda för hälsa och välstånd” har tillsammans med Forska!Sverige arbetat fram en rapport med följande åtgärdsförslag:

 • Det är mycket viktigt att Sverige fortsätter stärka sin position som kunskapsnation. Förändra struktur och underlag för statens stöd till forskning vid lärosäten
 • Justera meriteringssystemet inom vård och akademi så de negativa incitamenten försvinner så att fler vårdgivare kan engagera sig i forskning.
 • Skapa karriärtjänster för klinisk forskning. Låt sjukvårdspersonal, som har genomgått forskningsutbildning använda den praktiskt
 • Stärk förutsättningarna för kliniska studier så att man kan utveckla metoderna och förbättra hälso- och sjukvården.
 • Kräv utvärdering av behandling, utbildning, fortbildning och forskning.
 • Inför nya modeller för implementering, värdering och finansiering
 • Utveckla och harmonisera vårdens ersättningssystem. Då kan man säkerställa en jämlik och behovsstyrd vård av hög kvalitet.
 • Utveckla och genomför en nationell handlingsplan för hälsodata. Då minskar man den administrativa bördan för hälso- och sjukvården.
 • Uppdatera det regulatoriska ramverket så att man värnar om patientens rätt att få sin data använd och att integriteten skyddas.
 • Utöka satsningen på nationella databanker, biobanker och kvalitetsregister så att man kan jämföra vårdens resultat.
 • Stimulera forskning och utveckling i företag. Gör det attraktivt att driva life-science företag – då skapas arbetstillfällen, en kunskapsbas och exportintäkter.
 • Utveckla specialiserade forsknings- och behandlingscentra så att Sverige får en samlad kompetens kring olika sjukdomar.
 • Säkerställ tillgången till kapital för små växande företag.
 • Stärk innovationsupphandling.

Sverige – topp tio på forskning

Men allt i Lägesrapporten från Forska!Sverige är inte negativt. Sverige håller sig kvar på topp tio över länder i världen som bedriver forskning och utveckling. År 2018 låg vi på en femteplats, endast Norge, Storbritannien, Danmark och Tyskland ligger före när det gäller satsningar på forskning och utveckling.

*1 Enligt Forska!Sverige lägesrapport 2018.

Please follow and like us:
error