Tuffare för funktionshindrade att skapa bra levnadsvanor

Liv & Hälsa

Att vi funktionshindrade har en tuffare utmaning att få till bra levnadsvanor är ingen hemlighet. Detta visar sig i en undersökning Region Örebro har genomfört.

Region Örebro som har genomfört en undersökning för sjätte gången som heter Liv & hälsa bland länets skolungdomar. Syftet är att lära mer om och följa ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa över tid

Rapporten ”Mår alla bra?” visar att skolungdomar lever ett ganska sunt liv men att skolungdomar som lever med en funktionsnedsättning har sämre levnadsvillkor och levnadsvanor.

I undersökningen ställdes frågor om hälsa, skolförhållanden, familjerelationer, fritids- och matvanor, samt alkohol-, tobaks- och narkotikavanor.

Lever oftare med oro

De med funktionshinder lever oftare med till exempel en oro över hur familjen ska klara av sin ekonomi än sina jämnårigas familjer. De funktionshindrade har ofta också sämre levnadsvanor än sina kamrater när det gäller till exempel sömn, kost och motion.

En slutsats man kan dra av rapporten är att det är extra viktigt att arbeta med levnadsvillkoren för funktionshindrade.

Behcet Barsom, Kristdemokraterna, vice ordf Regionstyrelsen

”- Att levnadsvanorna har betydelse för hälsan är väl känt. Den här rapporten visar också att ungdomarnas bakgrund har betydelse för levnadsvanorna, och i förlängningen också på ungdomarnas hälsa. Därför är det viktigt att vi agerar tillsammans för att stötta ungdomarna i ett tidigt skede så att en minskning av ohälsosamma levnadsvanor kommer alla till del”, säger Behcet Barsom (KD), vice ordförande i Region Örebro läns regionstyrelse med ansvar för folkhälsofrågorna.

Resultatet används vid prioriteringar

Resultaten från Liv & hälsa ung-undersökningarna används bland annat som underlag vid beslut och prioriteringar inom Region Örebro län, kommunerna och andra organisationer, samt är ett stöd i skolans hälsofrämjande arbete.

Fakta om rapporten

Rapporten bygger på enkätsvar från 9.512 elever i årskurs 9 i Örebro, Västmanland, Sörmland och Uppsala län.

Här kan du ta del av hela rapporten.

Källa: Region Örebro

Please follow and like us:
error